• The Daily Sicha השיחה היומית

 • By: Rebbe
 • Summary

 • A 10 minute daily Sicha from the Lubavitcher Rebbe
  Rebbe
  Show more Show less
Episodes
 • 20 Adar - Thursday March 4th

  Mar 4 2021
  תוכן פ' פרה הוא הטהרה דטומאת מת שעי"ז מתבטל גם הרושם דענין העדר-החיים (הסיבה דטומאת מת). ומובא במדרשים שענין זה הי' תמוה ומופלא גם למשה רבינו ולשלמה המלך עד שמשה שאל את ה' "במה תהא טהרתו?!" ואז גילה לו את פ' פרה ואח"ז מסרה משה לבנ"י וכו'. והנה דבר זה שהי' מופלא אפי' אצל משה וכו', הנה אף שזה התקבל אצלו לאחרי שנמסר לו פ' פרה, אבל אצל בנ"י נשאר בגדר פלא ו"חוקה" גם לאח"ז. והביאור: ענין עיקרי בתורה הוא שהתורה לא תישאר בהבנת השכל אלא שתפעול גם ברגש שבלב, וענין זה, לבטל את השאלה "במה תהא טהרתו" ואת הרושם מהענין של העדר-החיים גם ברגש, היא עבודה גדולה וקשה גם לאחרי כל ההסברים בשכל, ולכן גם לאחרי שה' גילה את פ' פרה והדבר חדר את השכל (ואצל משה גם הרגש), נשאר הדבר אצל בנ"י מופלא ביחס לרגש. ותובעים מכ"א להשתדל עכ"פ שזה יחדור גם את הרגש, ונתינת-כח מיוחדת לזה היא כשקוראים פ' זו בתורה. משיחת כ"א אדר ה'תשמ"ח
  Show more Show less
  12 mins
 • 19 Adar - Wednesday March 3rd

  Mar 3 2021
  הוראה מתוכן שלישי דפ' כי תשא, שהקב"ה הבטיח ש"פני ילכו", וע"ז אמר לו משה "ובמה יודע אפוא גו' הלא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה", שענין זה, שפנימיות האלקות הולכת ומתקשרת עם כאו"א מישראל, מאחד את כל ישראל יחד, ומייחד את עם ישראל מבין שאר אוה"ע, וללא הבדל באיזה מצב נמצא האדם, עד שאפי' בעת השינה ה"ה ישן כיהודי, ושואב חיות ממקור החיים וכו', וכפי שמסופר מגדולי ישראל ומרבותינו נשיאינו ע"ד עניני תורה שנתגלו להם בעת השינה, וכיון שסיפורים אלו הגיעו אלינו ה"ז הוכחה שישנה הוראה מזה גם לאנשים כערכנו איך צ"ל הכנתו של יהודי לשינה והשינה עצמה. (ולדוגמא: ילד יהודי יושן בחדר עם מזוזה, וזה פועל על הנהגתו כל היום!). משיחת ט"ז אדר ה'תשמ"ז
  Show more Show less
  11 mins
 • 18 Adar - Tuesday March 2nd

  Mar 2 2021
  לא שייך להפריד בין המצוות ולומר שהמצוות ש"בין אדם לחבירו" הוא מקבל אבל לא המצוות ש"בין אדם למקום", ולומר ש"זה משה האיש – כמו שהוא על הר סיני – לא ידענו", ובעוה"ז הגשמי והחומרי צ"ל "אלה – העגל הזהב – אלקיך ישראל"! סברה זו יכולה להיות רק אצל מצרי (ה"ערב רב"). והעצה לזה היא – ש"בכל אתר ואתר לפי ענינו" פועלים ל"חיזוק התורה והיהדות", שה"יהדות" תהי' מתאים ל"תורה", ולא ע"י שעושים פשרות בתורה, שהם היפך "תורת אמת", שאפשר להשתחוות ל"עגל הזהב" וביחד עם זה להיות "ישראל". כדי להקל העמידה בנסיון זה, הראו שדוקא הנוער התנערו מכל ה"עגלי זהב" ב"קלא דלא אשתמע" שידריכו אותם בדרך האמת. ובו בזמן עוסקים מדריכיהם במה אומר ה"גוי" מוושינגטאן, לונדון ומאסקווע... אותם גויים שהעבידו אותם בפרך בבניית ערי "פתום ורעמסס" שבפועל לא ל הם קיום וכו'. החוב לומר לנוער הזה: הקשיבו! הנה התורת שניסו וקיימת אלפי שנה! משיחת י"ג תמוז ה'תשכ"ט
  Show more Show less
  11 mins

What listeners say about The Daily Sicha השיחה היומית

Average Customer Ratings

Reviews - Please select the tabs below to change the source of reviews.